Projektová činnost ve stavebnictví a realizace specializovaných konstrukcí

Původcem všeho je myšlenka, kterou vyslechneme většinou při osobním setkání. Tato je zachycena ve studii, jejiž součástí může být pro dokonalou představu také vizualizace. Ve chvíli, kdy zjistíme, že jsme Vaši myšlenku precizně zachytili ve studii, vyhotovíme projekt pro stavební povolení v rozsahu pro dotčené orgány, jejichž stanoviska potřebujeme pro vyjádření stavebního úřadu. Všechna nezbytná stanoviska dotčených orgánů spolu s projektem pro stavební povolení následně předložíme stavebnímu úřadu. V době, kdy probíhá stavební řízení, vyhotovíme prováděcí projekt, který je nezbytný pro správnou a konečnou realizaci Vašeho záměru.

Studie

Zpracování studie Vám může velmi usnadnit budoucí proces vlastního projektování a zamezit změnám dalších stupňů projektů. Studie může být zpracována v různém, ale vždy dohodnutém rozsahu, někdy postačí pouze vyřešení základních půdorysných dispozic jednotlivých podlaží, případně základních pohledů na stavbu. Obecně platí, čím větší stavební záměr, tím podrobnější studie. Protože je studie nejméně náročný stupeň projektové dokumentace, doporučujeme ji například také pro vypracování více uvažovaných variant řešení stavebního záměru.

 

Vizualizace

Zpracování vizualizace Vám může usnadnit rozhodovací proces například při více zamýšlených variantách. Pro účely komunikace např. se stavebním úřadem není nutná, výhodou může být však pro účely propagace daného projektu např. pro developerské projekty bytové výstavby.


 

Projekt pro pro dotčené orgány

Na rozdíl od studie, která je vypracována pro klienta, slouží projekt v tomto stupni pro zanesení veškerých informací, které potřebují jednotlivé dotčené orgány k vydání jejich stanoviska k zamýšlenému záměru.


 

Projekt pro stavební povolení

Dokumentace v tomto stupni se zpracovává pro potřeby stavebního úřadu. V průběhu vyjadřování dotčených orgánů může vyplynout ze strany některého dotčeného orgánu požadavek na určitou změnu tak, aby mohl tento orgán vydat souhlasné stanovisko. V projektu pro stavební povolení jsou již tedy všechny tyto případné změny zahrnuty tak, aby bylo možné ze strany stavebního úřadu vydat příslušné povolení.


 

Projekt pro územní rozhodnutí

Dokumentace v tomto stupni se zpracovává pro potřeby stavebního úřadu. V průběhu vyjadřování dotčených orgánů může vyplynout ze strany některého dotčeného orgánu požadavek na určitou změnu tak, aby mohl tento orgán vydat souhlasné stanovisko. V praxi je časté souběžné řízení územní a stavební. Výsledkem je pak vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.  

Prováděcí projekt

Dokumentace v tomto stupni se zpracovává pro potřeby realizačních firem a výběrových řízení. Dokumentace v tomto stupni je detailní a nejpřesnější. Obsahuje konkrétní detaily stavebních prvků, přesné návaznosti a další jednoznačné technologické postupy. Výhodou výběrového řízení dle dokumentace tohoto stupně je velmi přesné nacenění fáze realizace. Realizační firmy mají zcela konkrétní představu o každém kroku v procesu stavby. Pravděpodobnost navýšení nákladů například na případných vícepracích je tedy minimální. Proto vypracování prováděcí projektové dokumentace více než doporučujeme.
K prováděcímu projektu je také vhodné si nechat vypracovat položkový rozpočet s výkazem výměr. Zadavatel i realizační firma mají tak detailní přehled o množství a zamýšlené kvalitě materiálu. Pro účely výběrového řízení Vám můžeme připravit rovněž tzv. „slepý“ rozpočet, do kterého jednotlivé realizační firmy doplní ceny dle jejich možností.

VYHLÁŠKA 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb
 

ze dne 10. listopadu 2006

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):


§ 1

(1) Tato vyhláška stanoví rozsah a obsah

a) dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení,

b) dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území,

c) dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území,

d) společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení,

e) projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení,

f) dokumentace pro provádění stavby a

g) dokumentace skutečného provedení stavby.

(2) Tato vyhláška dále stanoví náležitosti dokumentace bouracích prací, obsahové náležitosti stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich vedení.

(3) Tato vyhláška se nevztahuje na projektovou dokumentaci pro stavby letecké, stavby drah a na dráze včetně zařízení na dráze, stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle § 194 písm. c) stavebního zákona.
 

§ 1a

Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení

(K § 86 odst. 7 stavebního zákona)

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.
 

§ 1b

Dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

(K § 86 odst. 7 stavebního zákona)

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území je stanoven v příloze č. 2 k této vyhlášce.
 

§ 1c

Dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

(K § 86 odst. 7 stavebního zákona)

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území je stanoven v příloze č. 3 k této vyhlášce.
 

§ 1d

Společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

(K § 94a odst. 7 stavebního zákona)

Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení je stanoven v příloze č. 4 k této vyhlášce.
 

§ 2

Projektová dokumentace

(K § 105 odst. 8 a § 110 odst. 5 stavebního zákona)

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení je stanoven v příloze č. 5 k této vyhlášce.
 

§ 3

Dokumentace pro provádění stavby

(K § 134 odst. 6 stavebního zákona)

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby je stanoven v příloze č. 6 k této vyhlášce.
 

§ 4

Dokumentace skutečného provedení stavby

(K § 125 odst. 6 stavebního zákona)

(1) Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby je stanoven v příloze č. 7 k této vyhlášce.

(2) Dokumentaci skutečného provedení stavby může tvořit kopie ověřené projektové dokumentace doplněná výkresy odchylek, pokud to není na újmu přehlednosti a srozumitelnosti dokumentace.
 

§ 5

Dokumentace bouracích prací

(K § 128 odst. 8 stavebního zákona)

Náležitosti dokumentace bouracích prací stanoví příloha č. 8 k této vyhlášce.
 

§ 6

Stavební deník a jednoduchý záznam o stavbě

(K § 157 odst. 4 stavebního zákona)

Obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich vedení stanoví příloha č. 9 k této vyhlášce.


Přechodné a závěrečné ustanovení

§ 7

Tato vyhláška se nevztahuje na dokumentace podle § 2, 3, popřípadě § 5, posuzované po 1. lednu 2007, pokud byly zpracovány převážně před dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

§ 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.