Inženýrská činnost ve výstavbě

Technickou stránku projektu Vašeho záměru je nutné také ošetřit po legislativní stránce. Dle platných zákonů a předpisů naší země může být mnoho úřadů, institucí a subjektů, jejichž stanoviska nebo vyjádření je pro úspěšné povolení stavebního úřadu nezbytné. Není vždy jednoduché se vhodně zorientovat v aktuální a platné legislativě. Díky našim zkušenostem a vynaloženému úsilí zajistíme, že celý tento legislativní proces proběhne zcela správně a bez zbytečných časových průtahů.

Ohlášení stavby

Rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími, jedním podzemním do hloubky max. 3m s podkrovím celkovou zastavěnou plochou do 150 m2, dále dle vyhlášky 501/2006 Sb. , o obecných požadavcích na využívání území a vyhlášky č. 268/2009 Sb. , o technických požadavcích na stavby. V těchto případech postačí ohlášení stavby, bez územního souhlasu či rozhodnutí.
Vyhláška, která nabyla platnosti 26.8.2009, o technických požadavcích na výstavbu č. 268/2009 Sb., vymezuje různé technické požadavky a nároky na průběh stavebního řízení. Mezi technické požadavky patří například napojení na technickou infrastrukturu a z hlediska průběhu stavebního řízení se jedná případně o nároky stavby ve stavebním a územním řízení, zpracování projektové dokumentace, nároky při výstavbě i při samotném užívání stavby.
Jedním ze základních požadavků realizace rodinného domu na základě ohlášení je, že stavba nebude potřebovat speciální nároky na technickou a a dopravní infrastrukturu a nebude zasahovat do poměrů daného území. Takto realizovaná stavba rodinného domu by měla jít ruku v ruce s územně plánovací informací, o kterou se žádá pomocí formuláře obsaženého ve vyhlášce č. 503/2006 Sb.,jako příloha 2.
Tento formulář obsahuje především:
- identifikační údaje o žadateli
- informace o daných pozemcích
- informace o tvaru stavby, její půdorysné plochy, výšky a vzhledu
- nároky a napojení na dopravní a technickou infrastrukturu
- a další …
Územně plánovací informace platí dle §21 odst. 3 SZ 1 rok od vydání.
Stavebník musí před ohlášením stavby stavebnímu úřadu o svém záměru informovat sousedy. Tuto skutečnost musí doložit spolu s ohláškou. Nejideálnější je předložení základní projektové dokumentace přímo sousedům a jejich následné vyjádření, protože oznámení by mělo proběhnout jako nezpochybnitelné.
Další fází je tedy ohlášení stavby stavebnímu úřadu, kterému již nic nebrání.

Obsah ohlášení stavby dle § 105 SZ:
- údaje o stavebníkovi
- údaje o pozemku
- údaje o ohlašované stavbě
- technický popis, způsob a dobu provádění stavby
Dále je samozřejmé přiložit doklady vlastnického práva, případně právo stavbu provést na základě smlouvy či právo věcného břemene k pozemku popř. stavbě.
Stavebník podává ohlášení na formuláři, jehož obsah je stanoven v příloze č. 1 vyhlášky č. 26/2006 Sb., pro stavby uvedené v § 104 odst. 2 písm. a) až d) SZ. Součástí jsou přílohy z části B přílohy č. 1 této vyhlášky, u staveb prováděných svépomocí písemné prohlášení stavbyvedoucího a stavebního dozoru.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
Provádění projektové dokumentace musí být v souladu s § 104 odst. 2 písm. a) – d) SZ, z čehož vyplývá, že pro ohlašované stavby je zpracovávaná projektová dokumentace projektovou činností dle § 158 SZ. Běžně se dokumentace dodává ve dvou vyhotoveních, je-li stavebním úřadem úřad obecní. Pokud není obecní úřad zároveň stavebním úřadem, dokládá se v trojím vyhotovení. V případě, že stavebník není majitel stavby doloží se ještě jedno vyhotovení navíc. Obsah a rozsah projektové dokumentace je stanoven v příloze č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
V případě, že by ohlášení stavby neobsahovalo veškeré potřebné náležitosti, posílá stavební úřad do 15 dnů usnesení o odložení stavby spolu s důvodem proč stavbu nelze zahájit a také s poučením o správném postupu. Začít s výstavbou je možné po obdržení písemného souhlasu od stavebního úřadu. Zákaz provést ohlášenou stavbu vydává stavební úřad do 30 dnů ode dne ohlášení stavby. Majitelé pozemků sousedících mohou přednést své námitky do 15 dnů od doby, kdy byli stavebníkem informováni a stavební úřad se těmito námitkami bude zabývat pouze v případech, pokud mají vztah k §104 odst. 1 SZ.

 

Územní rozhodnutí, řízení a souhlas

Umisťovat a měnit stavby, které mají vliv na využití území a změny v jeho využití, lze na základě územního rozhodnutí, popř. územního souhlasu, jenž se řídí § 76 odst. 1 SZ.
V případě rozhodnutí o umístění stavby § 79 odst. 1 SZ, které vymezuje pozemek, na němž bude stavba umístěna, stavbu umisťuje, určuje její druh, účel, podmínky pro umístění, zpracování projektové dokumentace pro napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, vše uvádí § 92 SZ. Dalšími body, které musí obsahovat nám říká vyhláška č. 503/2006 Sb. § 9, jako například údaje o parcelních číslech dotčených pozemků dle katastru nemovitostí, půdorysnou velikost, výšku, prostorové řešení stavby a jiné.

ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ
Územní rozhodnutí může být vydáno buď na základě územního řízení příslušného stavebního úřadu nebo na základě zjednodušeného územního řízení dle § 95 SZ. V § 94 SZ je uveden průběh územního řízení včetně všech požadavků. Stavebník může učinit další kroky a přípravy k projektové dokumentaci, je-li vydáno územní rozhodnutí, čímž bere stavební úřad na vědomí záměr stavbu realizovat. Občanskoprávní námitky (hluk, zastínění pozemku) jsou řešeny v § 89 odst. 5 SZ. V průběhu územního řízení se k návrhu mohou vyjádřit všichni účastníci řízení.

ÚZEMNÍ SOUHLAS
Je-li vše v pořádku a v souladu s § 90, je vydán územní souhlas do 30 dnů stavebním úřadem. V případě, kdy stavební záměr nějak výrazně nemění poměry v území a nevyžaduje zvláštní nároky na technickou a dopravní infrastrukturu, lze vydat územní rozhodnutí na základě oznámení stavebníka o záměru. Územní rozhodnutí nelze vydat, obsahuje-li stanovisko dotčených orgánů a nebo podléhá-li posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Veškeré náležitosti, včetně příloh oznámení o záměru jsou obsaženy v §96 odst. 3 SZ a §15 vyhl. č. 503/2006 Sb.
 

Stavební povolení

O stavební povolení je nutné žádat v případě, kdy vám okolnosti neumožňují stavět rodinný dům jen na základě ohlášení stavebnímu úřadu. Co z toho pro vás vyplývá a na co nezapomenout?
Velmi podstatnou částí ve stavebním zákoně v souvislosti se stavebním povolením a průběhem stavebního řízení vůbec, jsou ustanovení §109 - § 118, která stanovují obecné náležitosti žádosti o stavební povolení i povolení samotného, řešení námitek účastníků řízení, zákonný průběh stavebního řízení a v neposlední řadě vymezují okruh účastníků stavebního řízení. Z hlediska stavebního řádu se některá ustanovení řídí vyhláškou č. 526/2006 Sb. V případě stavby rodinných domů, může stavebník, v tomto případě investor provádět stavbu svépomocí, ale je nutné zajistit si stavební dozor, pokud není odborně způsobilý jej sám vykonávat. Pokud se jedná o stavbu pro bydlení či změnu stavby nesoucí statut kulturní památky, je stavebník povinen zajistit stavbyvedoucího, který bude dohlížet na odborné vedení stavby.

POVINNOSTI STAVEBNÍKA
Povinnosti , které stavebník má podle § 152 SZ je celá řada:
- ochrana života a zdraví osob nebo zvířat
- ochrana životního prostředí
- ochrana majetku
- šetrnost k sousedství
- řádná příprava a provádění stavby
- v případě provádění stavby svépomocí - soulad prostorové polohy stavby a ověřené projektové dokumentace
-o zahájení prací na stavbách osvobozených od povolení, je povinen v předstihu informovat osoby těmito pracemi dotčené
- povinnost opatřit předepsanou dokumentaci pro účely projednání záměru dle stavebního zákona
- pokud stavebník není sám oprávněn zpracovávat projektovou dokumentaci potřebnou dle zákona, je povinen zajistit osobu na její zpracování.

ÚLOHA STAVBYVEDOUCÍHO
Povinnosti stavbyvedoucího se řídí § 153 stavebního zákona. Povinnost stavbyvedoucího je provádět stavbu dle ověřené projektové dokumentace, v souladu s rozhodnutím a jinými vyjádřeními stavebního úřadu. Nutné je dodržovat a zajistit ochranu života a zdraví osob či zvířat, ochranu životního prostředí, dodržovat bezpečnost práce (vyplývá ze zvláštních právních předpisů), dodržovat obecné požadavky na výstavbu, včetně zajištění staveniště a provozu na něm (§169), dodržovat technické předpisy a normy a v případě přítomnosti staveb technické infrastruktury, vyplývá povinnost stavbyvedoucího vytyčit trasy v místě střetu se stavbou. Při kontrolních prohlídkách stavby stavebním úřadem, je stavbyvedoucí povinen zajistit podmínky pro jejich uskutečnění. Povinnostmi stavbyvedoucího jsou také spolupráce s osobou vykonávající technický dozor stavebníka, popř. autorský dozor projektanta a pokud je přítomen, i s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Povinností stavbyvedoucího je rovněž působit způsobem vedoucím k odstranění závad a případné závady, které se nepodařilo při výstavbě odstranit nahlásit stavebnímu úřadu.

TECHNICKÝ DOZOR
Je odpovědný za soulad prostorové polohy domu s ověřenou dokumentací, stejně tak i stavebník, přičemž je podstatné, aby dodržel obecné požadavky na výstavbu a jiné technické předpisy, včetně rozhodnutí vydaných stavebním úřadem.
Osoba vykonávající pozici technického dozoru:
- sleduje postupy výstavby
- sleduje bezpečnost montáží a provozu technických zařízení na staveništi
- dohlíží na technologickou správnost použití materiálů a stavebních výrobků či konstrukcí
- působí k odstranění závad při výstavbě, popř. je nahlásí stavebnímu úřadu, nepodaří-li se tyto závady během výstavby odstranit
Stavba samotná má různé požadavky, kterých je mnoho, proto se pokusíme nastínit, alespoň zásadní z nich.

POŽADAVKY NA STAVBU:
- mechanická odolnost a stabilita (k výstavbě mohou být použity jen takové materiály, výrobky konstrukce a technologické postupy,které neohrozí stabilitu stavby a díky jejich správnému užití splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu)
- požární bezpečnost
- hygiena
- úspora energiemi
- tepelně technické požadavky
- ochrana proti vodě a radonu
- a další …

POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI VÝSTAVBĚ VYŽADUJÍCÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ NEBO OHLÁŠKU JSOU:
1) Včas oznámit stavebnímu úřadu název a sídlo stavebníka, který bude stavbu provádět, popř jméno a příjmení technického dozoru či stavbyvedoucího při výstavbě svépomocí. V případě jakékoliv změny neprodleně informovat příslušný stavební úřad.
2) Štítek '' Stavba povolena '' umístit před zahájením stavby poblíž vstupu na staveniště na dobře viditelné místo a sundat jej až po dokončení stavby, příp. po vydání kolaudačního souhlasu. U stavenišť rozsáhlých se provádí označení jinými vhodnými prostředky.
3) Zajistit přítomnost ověřené projektové dokumentace a dalších dokumentů týkajících se stavby po celou dobu, kdy se bude provádět. Je možné ( ve většině případů i žádoucí ), aby na staveništi byly přítomné pouze kopie těchto dokumentů.
4) Pokud tomu nebrání žádné vážné důvody, zúčastnit se kontrolních prohlídek, které provádí stavební úřad, stejně jako mu oznamovat fáze výstavby dle plánu kontrolních prohlídek a vytvářet podmínky k jejich uskutečnění.
5) V případě zjištění závady, která ohrožuje život a zdraví osob a zvířat nebo bezpečnost stavby, má stavebník povinnost tuto skutečnost nahlásit stavebnímu úřadu neprodleně. Jedná se i o stavby dle §103.